Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn een set regels en afspraken die ingaan op het moment dat jij een overeenkomst aangaat met Stichting Inklus om Blogboek te gaan gebruiken.In deze algemene voorwaarden komen de volgende belangrijke woorden voor:

Inklus staat voor Stichting Inklus, Meester Pielagelaan 7, 3829 CL Hooglanderveen.
Blogboek staat voor de internet-applicatie Blogboek, te bereiken via www.blogboek.com. Hieronder wordt uitgelegd wat dit inhoudt. Blogboek is van Inklus.
Kind is de persoon waar het Blogboek voor wordt aangemaakt.
Ouder of Ouders staat voor de persoon of personen die het wettelijk ouderlijk gezag hebben over het Kind. Dit is dus één of beide ouders of voogd met eventuele partner.
Professional of Professionals staat voor de persoon of personen die door de Ouders worden uitgenodigd en toegang krijgen tot het Blogboek.
Instelling staat voor een instelling, stichting, organisatie of bedrijf die werkt met personen waarvoor een Blogboek gebruikt kan worden.

Betekenis van bovenstaande woorden gaan op als ze in de rest van deze voorwaarden geschreven worden met een hoofdletter.

Wat wordt verstaan onder Blogboek?

Blogboek is een internetapplicatie, bedoeld voor Ouders van Kinderen met een hulpvraag en de bij het Kind betrokken Professionals. Met Blogboek kunnen de Ouders en Professionals met elkaar communiceren over de dagelijkse gang van zaken en/of over de (voortgang in de) ontwikkeling van het Kind. Tevens kan relevante informatie over het Kind gedeeld worden. Doel is een verbeterde samenwerking tussen Ouders en Professionals en tussen Professionals onderling, of efficiëntere coördinatie, of verbetering in de ontwikkeling van het Kind.

Ouders kunnen een profiel invullen, doelen stellen, metingen aanmaken en andere zaken invoeren die van belang zijn voor (de ontwikkeling van) het Kind.
Ouders en Professionals kunnen elkaar berichten sturen en reageren op zaken die ingevuld zijn binnen het Blogboek.

Er bestaan verschillende versies van Blogboek. Deze versies hebben verschillende mogelijkheden voor zowel de Ouders als de Professionals. De verschillen tussen de versies hebben onder andere te maken het aantal professionals, de mogelijkheid om onderdelen af te schermen en privéberichten te sturen. Op de website,www.blogboek.com, staat aangegeven wat de verschillen zijn tussen de versies.

Professionals kunnen elkaar berichten sturen die niet door de Ouders gelezen kunnen worden. Alle andere informatie die gedeeld wordt in het Blogboek kan gelezen worden door de Ouder.
Blogboek en de informatie daarin staan opgeslagen op een externe server. In het privacy statement staat omschreven hoe Inklus omgaat met de informatie.
Voor Blogboek heb je een computer met internet verbinding nodig.

Blogboek gebruiken

Account

Om toegang te kunnen krijgen tot een Blogboek, hebben Ouders en Professionals een persoonlijk account nodig.
Dit account wordt gemaakt met als inlognaam een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.
Dit e-mailadres mag alleen toegankelijk zijn voor degene die dit account aanmaakt.
Per e-mailadres kan er maar één account aangemaakt worden.
Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens waarbij er minstens één cijfer en één hoofdletter gebruikt wordt.
Het is verboden het wachtwoord kenbaar te maken aan anderen.
Een Blogboek wordt aangemaakt door een Ouder, nadat deze een account heeft aangemaakt. De Ouder nodigt de Professionals uit om deel te nemen aan het Blogboek.
Een Blogboek is bedoeld voor één Kind.
Een Ouder of Professional kan binnen één account toegang hebben tot meerdere Blogboeken. Dat gebeurt via een dashboard.
Een Ouder kan meerdere Blogboeken aanmaken.

Gedrag

De gebruikelijke etiquette en gedragsregels in de communicatie zijn van toepassing bij het gebruik van Blogboek. Dit betekent onder andere dat je:

  • • geen beledigende of kwetsende opmerkingen maakt
  • • geen beschuldigingen doet

Bestanden versturen gebeurt onder voorwaarden van de zogenoemde ‘fair use policy’. Dit houdt in dat je de dienst gebruikt waarvoor hij bedoeld is en je niet overdreven grote bestanden meestuurt. De limiet van 25 MB per bijlage is hiervoor ruim voldoende.
Het is niet toegestaan om speelfilms, spellen of andere documenten die niet met de ontwikkeling van het Kind te maken hebben te versturen via Blogboek.
Het is verboden Blogboek te gebruiken voor porno.

Privacy

Wettelijk is bepaald dat:

  • • een kind vanaf 12 jaar recht heeft op inzage in formele dossiers, tenzij de jeugdige niet in staat is tot ‘redelijke waardering van zijn belangen’.
  • • bij een jongere vanaf 16 jaar inzage door de ouders alleen mogelijk is na toestemming door de jongere.

De Ouder is verantwoordelijk voor de naleving van deze regels. Lees in dit verband ook onze privacy statement.

Feedback

Met de inlognaam en het wachtwoord heeft de Ouder of Professional ook toegang tot het feedback-gedeelte voor Blogboek. Hier kun je door middel van een forum wensen indienen en bespreken over de functies in Blogboek. Dit feedback-gedeelte vind je via de blauwe witgerande button met de naam “Reageer”., links in het browservenster. Op dit feedback-gedeelte zijn de voorwaarden van toepassing van Uservoice zoals die te vinden zijn op: http://blogboek.uservoice.com/tos

Ondersteunende diensten

Inklus maakt, naast bovenstaande feedback-functie, vaker gebruik van diensten van andere partijen. Denk hierbij aan helpfuncties, emailafhandeling, betaling en hosting.
Wij selecteren deze partijen zorgvuldig en blijven kritisch op de kwaliteit.
Voor deze diensten worden soms gebruikersgegevens gebruikt.
Deze externe partijen mogen deze gegevens niet gebruiken voor doeleinden anders dan door Inklus opgegeven.
Waar gebruik gemaakt wordt van externe dienstverleners, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing.
Inklus is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Overeenkomst en betaling

Ingaan overeenkomst

Bij het aanmaken van een account op Blogboek.com geeft de Ouder of Professional expliciet aan dat deze akkoord gaat met deze voorwaarden en de privacyverklaring heeft gelezen.
Na het aanmaken van een account op Blogboek.com wordt er een verificatie e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat als inlognaam gebruikt is. Als de Ouder of Professional, die het account aangemaakt heeft, de link in de e-mail gebruikt, gaat de Ouder of Professional een overeenkomst aan waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.

Licentie

De Ouder krijgt van Inklus een licentie om van Blogboek gebruik te maken.
Licentie houdt in dit geval ook in dat Inklus eigenaar blijft van Blogboek en de Ouder en of Professional hier gebruik van kan maken.
Na het aangaan van de overeenkomst heeft de licentiehouder de beschikking over een leeg Blogboek.
De licentie is voor het gebruik van Blogboek voor één Kind.
De ouder met het gezag over het Kind, zoals beschreven in Burgerlijk Wetboek Boek 1 artikel 245-377, kan licentiehouder worden. Hierdoor kunnen maximaal 2 personen samen licentiehouder zijn van één Blogboek. Dit kan door ouderlijk gezag (1 ouder), gezamenlijk ouderlijk gezag (2 ouders), gezamenlijk gezag (ouder en niet-ouder), voogdij of gezamenlijke voogdij
Bij een scheiding moet de Ouder het echtscheidingsdocument volgen waar bevoegdheden en gezag ten aanzien van het kind geregeld zijn. Ook bij het instellen van een voogd moet de beschikking van de rechter, waar bevoegdheden en gezag ten aanzien van het kind geregeld zijn, gevolgd worden.
Het kan dus voorkomen dat het Blogboek verwijderd of een account opgezegd moet worden.

Tijdsduur van de licentie.

De licenties voor alle versies van Blogboek hebben de tijdsduur van één jaar. Bij de gratis versie worden de algemene voorwaarden steeds stilzwijgend verlengd. Bij de betaalde versies gaan de licentiehouders bij betaling opnieuw akkoord met deze voorwaarden.

De licentiehouder of licentiehouders krijgen een maand van te voren een email dat er een nieuwe betalingstermijn aankomt. Als de Ouder deze betaald heeft, dan heeft de Ouder weer een licentie van een jaar voor het gebruik van Blogboek. Als er niet betaald word verloopt de licentie en is er voor de Ouder en Professional geen toegang meer tot de ingevoerde gegevens. Het is dan nog gedurende drie maanden mogelijk om een nieuwe licentie aan te vragen en gebruik te maken van de al ingevoerde gegevens. Wordt er na deze drie maanden weer gebruik gemaakt van Blogboek is dit een nieuw Blogboek met een nieuwe licentie.

Ouders kunnen ook een licentie verkrijgen via een Instelling. Dan geldt de tijdsduur van de licentie zoals die door de Instelling met Inklus is afgesproken. De tijdsduur kun je opvragen bij de Instelling.

Betaling

Betaling vind plaats door middel van iDEAL.
Er wordt geen factuur verstrekt. Zodra de Ouder betaald heeft, ontvangt hij via e-mail een betaalbevestiging, deze kan worden uitgeprint en als factuur behandeld worden.

Eigendom

Blogboek blijft eigendom van Inklus.
Zolang de licentie geldig is zijn de ingevoerde gegevens eigendom van de Ouder.
Deze gegevens zijn door de Ouder alleen op te vragen vragen via Blogboek.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s), de bijbehorende programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Inklus en/of bij diegene van wie Inklus een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Inklus de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor het gebruik van Blogboek zoals in deze voorwaarden beschreven.

Garantie en klachten

Blogboek is een webservice en Inklus kan daarom niet garanderen dat Blogboek altijd werkt en het overal doet. Het kan ook voorkomen dat er kleine foutjes in de programmatuur van Blogboek zitten. Als Ouders of Professionals hier last van hebben wil Inklus samen met hen naar een oplossing zoeken.

Als de Ouder of Professional een klacht heeft, dan kan hij deze richten aan de klachtencommissie, Mr Pielagelaan 7 3829 CL te Hooglanderveen. De klachtcommissie zal zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 maanden reageren.

Verantwoordelijkheid en schade

De Ouder of Professional is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gegevens die hij in Blogboek invoert en met wie hij deze informatie deelt.
Inklus is niet verantwoordelijk voor het misbruik van deze gegevens door Ouders of Professionals.
Inklus is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen die de door de Ouder of Professional ingevoerde gegevens of bestanden kunnen hebben. Denk hierbij aan virussen in bijlages.
Stichting Inklus is niet verantwoordelijk voor het verlies van data door externe oorzaken die buiten haar invloedssfeer liggen.
Schade door het gebruik van Blogboek is niet te verhalen op Inklus.
Als duidelijk is dat schade ontstaan is door Inklus dan kan de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat betaald is voor de op dat moment geldende licentie.

Wijzigingen in Blogboek

Inklus blijft Blogboek ontwikkelen. Er kunnen wijzigingen komen in (de programmatuur van) Blogboek die invloed hebben op het uiterlijk en gebruik van Blogboek.
Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de data die door een Ouder of Professional is ingevoerd. Inklus doet haar best dit tot een minimum te beperken.
Inklus zal licentiehouders over belangrijke wijzigingen informeren.

Nog enige juridische voorwaarden

Deze voorwaarden zijn ook geldig voor derden die betrokken worden bij Blogboek.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Ouder of Professional wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Inklus en Ouder of Professional zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
Indien Inklus niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Inklus in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Bij wijzigingen van deze algemene voorwaarden zal Inklus Ouders en Professionals informeren via haar website en/of per mail.